ارزیابی امتیازات

فضاهای موجود نیروی انسانی و... در هتل مورد ارزیابی قرار می گیرد و امتیازی را متناسب کسب مینمایند. در فرایند ارزیابی امتیازاتی از صفر تا 10 ممکن است به هر یک از موارد ارزیابی تعلق گیرد. این امتیاز بر اساس سطح کیفی ومطلوبیت مورد ارزیابی تعیین می شود.

در هتل های 1 ستاره حداقل کسب امتیاز یک برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 2 باشد.

در هتل های 2 ستاره حداقل کسب امتیاز 3 برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 4 باشد.

در هتلهای 3 ستاره حداقل کسب امتیاز 5 برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 6 باشد.

در هتلهای 4 ستاره حداقل کسب امتیاز 7 برای هر مورد الزامی است وحداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 8 باشد.

در هتلهای 5 ستاره حداقلکسب امتیاز 9 برای هرمورد الزامی است.

برای اینکه هتلی از لحاظ درجه ارتقا یابد میبایست کیفیت خدمات ارائه شده به میهمانان تا حد قابل قبول این استانداردها بالا ببرید و مجموعه ای از تسهیلات و خدمات مورد انتظار را فراهم کند. بدیهی است که کیفیت خدمات اهمیت اساسی دارد اما مشتری ها انتظار دارند که سطح خدمات و مجموعه تسهیلات در هتلها با درجات بالاتر به تناسب درجه افزایش یابد.

همه ی هتلها باید مقررات الزامی را رعایت کنند و ارزیابی هتلها در پنج مورد صورت خواهد گرفت:

1-      امور ساختمانی ، تاسیساتی هتل و متعلقات آن

2-      امور خدمات و تجهیزات هتل

3-      امور ایمنی ، بهداشت وپایداری

4-      امور اغذیه و اشربه

5-      امور مدیریت ،نیروی انسانی و آموزش

در ارزیابی امتیازات ، در مجموع امتیازات داده شده می بایست نسبت زیر رعایت گردد.

الف) امور ساختمانی و تاسیساتی و موارد مربوط به آن 30% از کل امتیازات

ب) امور مربوط به نوع و سطح سرویس و خدمات و تجهیزات و موارد مربوط به آن 50% از کل امتیازات

ج) امور مربوط به مدیریت ، نیروی انسانی و آموزش 20% از کل امتیازات

/ 0 نظر / 11 بازدید